Sleeveless Velour & Shiny Nylon/Lycra Rome gymnastics leotard.