Long sleeved Velour & Shiny Nylon/Lycra Rio gymnastics leotard.